עדכונים בתחום המים - נובמבר 2010
בחוזר עדכונים בדבר הודעת רשות המים לצרכני מים לחקלאות שניצלו את מלוא הקצאתם ל- 2010, תזכורת בדבר הקצאת מים לחקלאות לשנת 2011, מידע על החלטות ממשלה בדבר עקרונות לניהול משק המים ונוהל מעבר להקצאה ביתית על פי צריכה בפועל בהתיישבות המתוכננת.
עדכונים בתחום המים - נובמבר 2010
18/11/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570