תזכורת בדבר חובות רגולטוריות של חברה פרטית
לראשונה רשות התאגידים מתכוונת, בתוך חודשים אחדים, להשתמש בסמכות שהוענקה לה בחוק ולהטיל עיצומים כספיים על חברות ועל דירקטורים ונושאי משרה של חברות שאינן עומדות בחובות הרגולטוריות שלהן.
תזכורת בדבר חובות רגולטוריות של חברה פרטית
28/10/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570