עדכונים בתחום המים - אוקטובר 2010
בחוזר עדכונים בדבר היטלי הפקה, הקצאות מים לחקלאות – 2011, סיווג הקיבוץ בסיווג משני כאגודת מים (נכון גם לגבי מושב), תזכורת בדבר דיווח על תושבים קבועים בישוב והתייחסותנו לשיטת המרה שאיננה חוקית לכאורה.
עדכונים בתחום המים - אוקטובר 2010
25/10/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570