תנאי לניכוי מס תשומות - סיכוי סביר לכך שהתשומות ישמשו לצורך עסקה חייבת
בית המשפט העליון פסק, כי אין די בכוונת העוסק לכך שהתשומות אשר בגינן ניכה מס תשומות ישמשו לצורך עסקה חייבת, אלא עליו להראות ראיות שהללו עתידות לשמש בפועל לצורך עסקה חייבת.
תנאי לניכוי מס תשומות - סיכוי סביר לכך שהתשומות ישמשו לצורך עסקה חייבת
24/10/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570