פסיקת בית המשפט בעניין שימוש חורג במקרקעין
בית משפט השלום פסק, כי חכירה הנמשכת לאחר תום חוזה המשבצת אינה מעניקה זכות עודפת לעומת זכות במקרקעין עליהם חל חוזה המשבצת.
פסיקת בית המשפט בעניין שימוש חורג במקרקעין
10/10/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570