עדכונים בתחום המים - ספטמבר 2010
בחוזר עדכונים בדבר הערכות רשות המים לשנת 2011, תקנות קולחין חדשות ("תקנות ענבר"), עדכון תעריפי היטלי הפקה ותעריפים לתעשייה ותזכורת בדבר "כמות מוכרת" לעניין תעריפי מים לבית 2011.
עדכונים בתחום המים - ספטמבר 2010
25/10/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570