בעת רכישת דירה בהרחבה - יש לשלם מס רכישה בגין מרכיב הקרקע בלבד
בית המשפט העליון פסק, לאחרונה, כי בעת רכישת דירה בהרחבה - יש לשלם מס רכישה בגין מרכיב הקרקע ואילו בגין רכישת שירותי הבניה מהקבלן לא ישולם מס רכישה.
בעת רכישת דירה בהרחבה - יש לשלם מס רכישה בגין מרכיב הקרקע בלבד
7/9/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570