לשם קביעת התיישנות בפלישה למקרקעין נדרשת ידיעת הבעלים אודות הפלישה
בית המשפט המחוזי פסק, כי פולש למקרקעין, שלא הוכיח את מועד תחילת החזקתו ואת רציפותה במקרקעין מוסדרים, לא יוכל לטעון להתיישנות. אי ידיעת הבעלים על דבר הפלישה מונע גם טענת זכויות כבר-רשות.
לשם קביעת התיישנות בפלישה למקרקעין נדרשת ידיעת הבעלים אודות הפלישה
31/8/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570