זכאות לפיצוי בגין השבת קרקע חקלאית להקמת שכונה הרחבה בקיבוצים ובמושבים
בית המשפט המחוזי פסק, כי קיבוץ המשנה ייעוד קרקע חקלאית, המוחכרת לו לצורך הקמת שכונת מגורים, אינו זכאי לפיצוי בגין השבת הקרקע למינהל.
זכאות לפיצוי בגין השבת קרקע חקלאית להקמת שכונה הרחבה בקיבוצים ובמושבים
23/8/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570