עדכונים בתחום המים - אוגוסט 2010
בחוזר עדכונים בדבר הארכת המועד לניוד מים לחקלאות, קולחין לחקלאות - תיקון בעניין הקצאות ל- 2010, "כמות מוכרת לעניין תעריפים לבית לשנת 2011 בישובים מתוכננים", עדכון תעריפי היטלי ההפקה ועוד.
עדכונים בתחום המים - אוגוסט 2010
25/10/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570