שינויים משמעותיים בחוקי המס בהונגריה
בחוזר פרטים שינויים מהותיים הצפויים בחוקי המס ההונגריים.
שינויים משמעותיים בחוקי המס בהונגריה
29/10/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570