תיקון צפוי בחוק לעידוד השקעות הון
הממשלה החליטה לבצע תיקון מהותי בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2012-2011.
היות והתיקון מתייחס לחברות בע"מ בלבד - ברית פיקוח/מבט פועלת לשינויו, כך שיכלול גם שותפויות ואגודות שיתופיות חקלאיות בע"מ.
תיקון צפוי בחוק לעידוד השקעות הון
11/11/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570