מתן אפשרות לאימוץ תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות
ביום 27 ביולי 2010 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 32, בדבר מתן אפשרות לאימוץ תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות (IFRS for SME),חל מהדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2011.
מתן אפשרות לאימוץ תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות
1/8/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570