הכרה כמוסד כספי לעניין מס הכנסה - אינה תלויה בסיווג על ידי מנהל מע"מ
בית המשפט העליון קבע, כי ההכרה בחברה כמוסד כספי לעניין חוק התיאומים (מס הכנסה) אינה תלויה בסיווג פורמאלי כמוסד כספי על ידי מנהל מע"מ.
הכרה כמוסד כספי לעניין מס הכנסה - אינה תלויה בסיווג על ידי מנהל מע"מ
21/7/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570