אין לנכות פחת משווי רכישה באם הפחת לא נתבע בפועל
ועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין פסקה, כי בעת מכירת נכס מקרקעין בו פעל עסק - אין לנכות משווי הרכישה את סכום הפחת שנצבר בגין הנכס, באם הפחת לא נתבע במשך השנים לעניין תשלום מס הכנסה.
אין לנכות פחת משווי רכישה באם הפחת לא נתבע בפועל
21/7/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570