דוחות כספיים בלתי מבוקרים לתקופה של שישה חודשים 1-6/2010 - נתוני עזר
בחוזר הנחיות וקוים מנחים שישמשו לעזר בעריכת הדוחות הכספיים הבלתי מבוקרים לחציון הראשון של שנת 2010.
דוחות כספיים בלתי מבוקרים לתקופה של שישה חודשים 1-6/2010 - נתוני עזר
18/7/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570