ניכוי מס התשומות - בערכו הנומינלי או הריאלי?
בית המשפט העליון קבע, כי מס תשומות ינוכה בערכו הנומינלי, גם כאשר מס העסקאות (ממנו מנוכה מס התשומות) מחושב בערכו הריאלי במסגרת חישוב שומה לפי מיטב השפיטה.
ניכוי מס התשומות - בערכו הנומינלי או הריאלי?
14/6/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570