מימוש אופציה להארכת חוזה חכירה אינו חייב במס רכישה
בית המשפט המחוזי קבע, כי חידוש חכירה, בהתאם לאופציה הגלומה בחוזה החכירה המקורי, אינו חייב במס רכישה.
מימוש אופציה להארכת חוזה חכירה אינו חייב במס רכישה
14/6/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570