עוסקים המסווגים כשותפות פטורים מהגשת דוח שנתי מסכם לרשויות המע"מ בגין שנת 2009
בחוזר עדכון בדבר החלטת רשויות המס לפטור את העוסקים המסווגים כשותפות מחובת הדיווח השנתית בשל עסקאות ותשומות, בגין שנת 2009.
עוסקים המסווגים כשותפות פטורים מהגשת דוח שנתי מסכם לרשויות המע"מ בגין שנת 2009
13/6/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570