עדכונים בתחום המים - יוני 2010
בחוזר עדכון בדבר פרסום הוראת שעה של מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב - "כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד), התש"ע- 2010.
עדכונים בתחום המים - יוני 2010
25/10/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570