נקבע שיעור פחת למתקנים להפקת אנרגיה סולארית
שיעור הפחת, שיוכר בגין מתקנים לייצור אנרגיה סולארית, הינו 25% לשנה.
נקבע שיעור פחת למתקנים להפקת אנרגיה סולארית
14/6/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570