ניכוי נוסף של 25% עד 50% לגבי נכסים שנרכשו עד 30.6.03 ופעלו באזורים מועדפים
הזכאות תחול בגין שנות המס ה"פתוחות" נכון ליום 28 באפריל 2010 ובתנאי שהדוח בו נדרש הניכוי הנוסף יוגש עד ליום ה-31 בדצמבר 2010 פרטים בחוזר.
ניכוי נוסף של 25% עד 50% לגבי נכסים שנרכשו עד 30.6.03 ופעלו באזורים מועדפים
30/10/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570