חשמל סולארי
המדינה הגדירה כיעד אסטרטגי מציאת דרכים לניצול יתרון זה בכדי להגיע למצב בו עד שנת 2020 תיוצר 20% מצריכת החשמל במדינה מאנרגיה מתחדשת – פירוט והמלצות בחוזר.
חשמל סולארי
29/10/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570