על קיבוץ לצרף לדוח המס השנתי - טופס דיווח קיבוצים (טופס 1226)
שלטונות המס הודיעו, כי החל מהדוחות המוגשים לשנת 2009 ואילך תהא חובה על הקיבוצים לצרף לדוח השנתי (טופס 1214) את טופס 1226 - "דיווח קיבוצים" (להלן "הטופס"), המפרט את התנהלותם הכלכלית.
על קיבוץ לצרף לדוח המס השנתי - טופס דיווח קיבוצים (טופס 1226)
23/5/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570