דיווח ותשלום מקדמה בגין עסקה בניירות ערך שלא נוכה בגינה מס במקור יבוצע עד ליום ה-31 ביולי 2010
בעבור עסקאות בניירות ערך שלא נוכה בגינן מס במקור ושבוצעו בתקופה שבין יום ה- 1 בינואר 2010 ליום ה- 30 ביוני 2010 - יש לדווח ולשלם את המקדמה הנובעת מהדוח עד ליום ה- 31 ביולי 2010.
דיווח ותשלום מקדמה בגין עסקה בניירות ערך שלא נוכה בגינה מס במקור יבוצע עד ליום ה-31 ביולי 2010
23/5/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570