מפעל מאושר אינו חייב לקזז הפסדים רגילים כנגד הכנסה מועדפת
בית המשפט העליון קבע, כי לא ניתן לחייב נישום לקזז הפסדים רגילים מול הכנסה מועדפת.
כמו כן, נקבע, כי כאשר לחברת אם ולחברת בת (שבבעלותן מפעלים בני קו יצור אחד המהווים יחידה כלכלית אחת) - רווח הנוצר ממכירת מניות חברת הבת - ייחשב הרווח כרווח הון בעסק.
מפעל מאושר אינו חייב לקזז הפסדים רגילים כנגד הכנסה מועדפת
30/10/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570