עדכונים נוספים בתחום המים - מאי 2010
בחוזר פירוט תעריפי מים צפויים ליום 1 ביולי 2010, כולל תעריפים צפויים לחקלאות ולקרן שיקום וכן עדכון על הצעה לביטול "הטייס האוטומטי".
עדכונים נוספים בתחום המים - מאי 2010
25/10/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570