שיעור הריבית הרעיונית על הלוואות לעניין סעיף 3(י) לפקודה הורד ל-3%
משרד האוצר הודיע על הורדת שיעור הריבית על הלוואה אלו ל- 3% (נומינלי) לשנה. תוקף תיקון זה הינו רטרואקטיבי החל מיום ה-1 בינואר 2010.
שיעור הריבית הרעיונית על הלוואות לעניין סעיף 3(י) לפקודה הורד ל-3%
16/5/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570