עדכונים בתחום המים - מאי 2010
בחוזר פירוט השינויים הצפויים בתעריפי המים וכן הרחבה בדבר אפשרות להגדלת מכסת מים בישוב.
עדכונים בתחום המים - מאי 2010
25/10/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570