מתווה להסדרת פעילותם החוקית של מחלקי חשמל היסטוריים - הבהרות
המגזר הקיבוצי נכלל בהגדרת "מחלק חשמל היסטורי" ועל כן מחובתם של כל הקיבוצים להסדיר חוקית את פעילות חלוקת החשמל. בחוזר פירוט החלופות והשיקולים המשפעים על החלטת הקיבוץ מהי החלופה המועדפת.
מתווה להסדרת פעילותם החוקית של מחלקי חשמל היסטוריים - הבהרות
29/10/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570