עדכונים בתחום המים - אפריל 2010
1. עיכוב תמוה בהפחתת תעריפי המים
2. הקצאת מים סופית לחקלאות ל- 2010
3. שאיבה שניה
4. המרות ממים שפירים לקולחין
5. היטלי הפקה
6. צריכה ביתית על פי מדידה בהתיישבות המתוכננת

עדכונים בתחום המים - אפריל 2010
25/10/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570