נוהל קבלת היתר להעסקת עובד זר נוסף לחקלאי בעל מגבלה פיזית המונעת עבודה עצמית
חקלאי המפעיל משק בעצמו, אשר נמנע ממנו לבצע עבודה פיזית במשקו מחמת נכות או חולי, רשאי למלא את טופס החריגים, המצורף לחוברת המפקד, לצורך הקצאת עובדים זרים לשנת 2010 ולבקש תוספת הקצאה להיתר להעסקת עובד זר (להלן "בקשה הומאנית").
נוהל קבלת היתר להעסקת עובד זר נוסף לחקלאי בעל מגבלה פיזית המונעת עבודה עצמית
21/4/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570