אי התרת הוצאות שנתינתן מהווה עבירה לפי כל דין
אי התרת הוצאות שנתינתן מהווה עבירה לפי כל דין
21/4/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570