באם לא נוצלה מלוא מכסת המים בשנה כלשהי - רשאית רשות המים להפחיתה בשנים שלאחר מכן
ברצוננו לעדכנכם בדבר פסיקת בתי המשפט העליון (בג"ץ 4192/09 אגודת המים השיתופית בעין
חרוד נ. מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב) המשאירה בתוקף את התיקון בכללי המים
הקובע, כי במקרה בו לא נוצלה מלוא מכסת המים בשנה כלשהי - רשאית רשות המים להפחיתה
בשנים שלאחר מכן.
באם לא נוצלה מלוא מכסת המים בשנה כלשהי - רשאית רשות המים להפחיתה בשנים שלאחר מכן
21/4/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570