תיאום סכומי השקעה מזערית מזכה ותיאום סכומי מדרגות הנכסים היצרניים
במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט 1951- נקבעו מקרים בהם יינתנו הטבות מס בגין
השקעה ברכישת נכסים יצרניים (במפעל תעשייתי - למעט השקעה בבניינים), הנעשית במהלך
תקופה, שאינה עולה על שלוש שנות מס, המסתיימת בתום שנת הבחירה, לשם הקמת מפעל
חדש או לשם הרחבת מפעל קיים.
תיאום סכומי השקעה מזערית מזכה ותיאום סכומי מדרגות הנכסים היצרניים
21/4/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570