אושרה אורכה להגשת דוחות על ידי עמותות וחברות לתועלת הציבור
כידוע, על עמותות וחברות לתועלת הציבור להגיש לרשם העמותות אחת לשנה דוח כספי וביחד עמו דוח המסקר מילולית את הפעילות.
מלכתחילה מועד הגשת הדוחות הינו: יום ה- 30 ביוני בשנה שלאחר השנה המדווחת.
אושרה אורכה להגשת דוחות על ידי עמותות וחברות לתועלת הציבור
21/4/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570