אחריות המושב וחברי הוועד כלפי חברי האגודה
בית המשפט העליון פסק, כי לחברי ועד האגודה קיים שיקול דעת בניהול האגודה וכי הוועד אינו נדרש להסכמת חברי האסיפה הכללית לכל החלטה.
אחריות המושב וחברי הוועד כלפי חברי האגודה
21/3/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570