הוראות ניהול ספרים - תזכורת
על פי הנחיות ספרי חשבונות הוראות מס הכנסה ותקנות מס ערך מוסף1976- יש לערוך את ספרי החשבונות של העסק ואת מסמכי התיעוד (אסמכתא) הניתנים בעת עריכת עסקה - בהתאם לכללים כפי שנקבעו על ידי רשות המסים.
רישום נכון בהתאם לכללי הדיווח החשבונאי - מונע תקלות ועימותים למול שלטונות המס (כולל פסילת ספרים).
לאור חשיבות ניהול ספרים בדרך התואמת את הוראות ניהול ספרים, בחוזר תמצית הוראות ניהול ספרים כהופעתן בתקנות השונות.
הוראות ניהול ספרים - תזכורת
18/3/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570