תקופת ההטבות מתוקף חוק עידוד השקעות נמנית החל מתחילת שנת המס בה ניתן האישור
בית המשפט המחוזי פסק, כי אופן חישוב תקופת ארבע עשרה השנים בהן ניתן ליהנות מהטבות מס לפי החוק לעידוד השקעות הון הינו מניית ארבע עשרה שנות מס החל מתחילת שנת המס בה ניתן האישור.
תקופת ההטבות מתוקף חוק עידוד השקעות נמנית החל מתחילת שנת המס בה ניתן האישור
15/3/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570