עוסק הרשום באיחוד עוסקים חייב להגיש דוח שנתי למע"מ בגין שנת 2009 עד ל- 31.3.10
ברצוננו להזכירכם, כי בהתאם להוראת רשות המסים החל משנת המס 2009 על כל אחד מהעוסקים הרשומים באיחוד עוסקים (גם אם היה רשום באיחוד העוסקים רק במשך חלק מהשנה עליה נסוב הדוח) - להגיש דוח שנתי למע"מ.
עוסק הרשום באיחוד עוסקים חייב להגיש דוח שנתי למע"מ בגין שנת 2009 עד ל- 31.3.10
4/3/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570