עדכוני ניכויים ממשכורת עובדים זרים
בעקבות עליית המדד פורסמו לאחרונה ברשומות (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), התש"ע - 2010, העדכונים מובאים בחוזר זה.
עדכוני ניכויים ממשכורת עובדים זרים
4/3/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570