מערכת לניהול יומן רכב ממוחשב
הננו להפנות תשומת לבכם, פעם נוספת, לשינויים שחלו בתקנות מס הכנסה המתייחסות להכרה בהוצאות רכב.
מערכת לניהול יומן רכב ממוחשב
25/2/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570