אושרה הענקת פטור מתשלום תמלוגים למפעלים בתעשייה המסורתית
בחוזר עיקרי התכנית המעודכנת לשנת 2010.
אושרה הענקת פטור מתשלום תמלוגים למפעלים בתעשייה המסורתית
18/2/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570