בית המשפט השיב רישום מקרקעין על כנו
בית המשפט המחוזי פסק, כי לשם ביטול רישום מקרקעין על ידי מיופה כוח - יש להמציא ייפוי כוח בר תוקף, שמסמיך את מיופה הכוח לפעול בשם השליח ולחתום בשמו על שטר העסקה.
כמו כן, נקבע, כי לא ניתן לשנות את מהות זכות החכירה וכל אשר נלווה עימה בעקבות רישום פרצלציה.
בית המשפט השיב רישום מקרקעין על כנו
15/2/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570