הארכת תוקף הצו לעידוד השקעות הון (קביעת התחומים של אזורי פיתוח), התשס"ג -2002
לאחרונה הודיע שר האוצר על הארכת תוקף הצו (באופן רטרואקטיבי) עד ליום ה-31 בדצמבר 2010.
הארכת תוקף הצו לעידוד השקעות הון (קביעת התחומים של אזורי פיתוח), התשס"ג -2002
31/1/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570