הארכת תקופת הפיטורים הזמנית המוכרת לצורך ותק
ברצוננו לעדכנכם בדבר תיקון חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 25), התש"ע – 2009. התיקון מאריך את תקופת הפיטורים הנחשבת לצורך חישוב וותק לשם זכאות לפיצויי פיטורים - כתקופת עבודה - משלושה חודשים לשישה חודשים.
הארכת תקופת הפיטורים הזמנית המוכרת לצורך ותק
12/11/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570