המלצת אגודה על קבלת מתיישב - חייבת בתשלום מס רכישה
ועדת ערר קבעה, כי תשלום דמי המלצה לאגודת המושב - אינו מהווה מכירת זכות במקרקעין.
בנוסף, נספק, כי יש לחשב את מס הרכישה על המגרשים בהתאם לערך המגרשים בשוק ולא רק בגין התשלום למינהל מקרקעי ישראל.
המלצת אגודה על קבלת מתיישב - חייבת בתשלום מס רכישה
3/2/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570