פדיון מניות תנובה מביא להפסקת החברות בתנובה
רשם האגודות השיתופיות קבע כי אגודה שיתופית שפדתה את מניותיה בתנובה, אינה יכולה להמשיך ולהיחשב כחברה בתנובה - גם אם המשיכה לשווק דרכה את תוצרתה.
פדיון מניות תנובה מביא להפסקת החברות בתנובה
11/1/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570