מיון תוצרת חקלאית אינו חייב להתבצע בסמוך למקום גידולה
בית המשפט המחוזי פסק, כי כל עוד מדובר בפעולות הקשורות בתוצרת חקלאית, שאינן מהוות עיבוד התוצרת או מכירתה ושיווקה - ניתן להכיר בפעולות אלו כחקלאיות לצורך הגדרת "שימוש חקלאי".
מיון תוצרת חקלאית אינו חייב להתבצע בסמוך למקום גידולה
11/1/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570