האם נופש לעובדים שיכלול גיבוש חברתי - יחשב כהכנסת עבודה?
בפסק הדין, שניתן לאחרונה, נקבע, כי נופש הממומן לעובד על ידי המעביד, ואשר אינו הכרחי למילוי תפקידו של העובד - יחשב כהטבה החייבת במס.
האם נופש לעובדים שיכלול גיבוש חברתי - יחשב כהכנסת עבודה?
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570